انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه وکارآفرینی اجتماعی یک سازمان مردم نهاد غیر دولتی، غیر سیاسی و داوطلبانه است که بدنبال «اشاعه ی نهادیِ فرهنگِ کارگروهی، توانمندساز، کارآفرینانه و منصفانه با تامین مالی بر محور قرض الحسنه» است.

کارآفرینی اجتماعی اینگونه تعریف میشود: کارآفرینی ای که در آن موسسین و سهامداران با هدف رفع یک معضل اجتماعی و نه با هدف کسب سود بیشتر، گرد هم جمع میشوند و سود حاصل از این شرکت برای نیل به هدف درنظر گرفته شده مصرف خواهد شد.

از نظر ما (و البته بسیاری از صاحب نظران )، مهمترین معضل کشور در دهه آتی معیشت و اشتغال است. امیدواریم که در انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی بواسطه برکت حاصل از اجتماع گروه‌هایی با اهداف اجتماعی، بیش از پیش آنها را در رفع مشکلات معیشتی  و اشتغال که ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی در آن نهفته است، توانمند کنیم. بخوبی میدانیم که، مخصوصا اگر اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته را دنبال کنیم نتایج بسیار بهتری را بدست خواهیم آورد زیرا، از یک سو در این محل ها مزیت های بالقوه زیادی وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته و از سوی دیگر با رونق گرفتن فعالیت های مولد در این مناطق مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) شکل میگیرد و بسیاری از معضلات کلان‌شهرها نیز حل خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انجمن می توانید به وبسایت انجمن مراجعه کنید.