تسهیل وثیقه در بانکداری اجتماعی

بانک قرض الحسنه رسالت در بانکداری اجتماعی امکانی را فراهم آورده است که در آن مشتریان بانک از طریق سامانه اعتبارسنجی مرآت،اعتبارسنجی شده و
بر اساس نتیجه ی اعتبارسنجی می توانند تا سی میلیون تومان صرفا با ارائه یک فقره چک و سفته ، تسهیلات دریافت کنند.